Apartamenty Strzelecka 34

Apartamenty Strzelecka 34

Regulamin obiektu

Poniżej przedstawiamy regulamin obiektu Apartamenty Strelecka 34

WYNAJMUJĄCY – Jacek Bródka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ułańska Zagroda Jacek Bródka, z siedzibą w Poznaniu (60-647), ul.Urbanowska 28/13, NIP: 7810007196, REGON: 632092599 będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

NAJEMCA – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego w obiekcie Apartamenty Strzelecka 34.

APARTAMENT – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Apartamenty Strzelecka 34, który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy wyłącznie w celach wypoczynkowych, podczas podróży służbowej lub turystycznych.

1.
Przedmiot regulaminu i postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu: Apartamenty Strzelecka 34 w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 34, a także jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i opłacenie całej należności za pobyt oraz podpisanie karty meldunkowej przez Najemcę. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Apartamenty Strzelecka 34. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: strzelecka34.pl
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Najemca powinien zgłosić telefonicznie Wynajmującemu pod numerem 732 431 818 lub 663 518 625 , lub na adres poczty elektronicznej e-mail: apartamenty@strzelecka34.pl   jak najszybciej. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku najemców nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

2.
Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacja apartamentu jest możliwa przez stronę internetową: strzelecka34.pl lub telefonicznie pod numerem: 732 431 818.
 2. W momencie rezerwacji wymagane jest podanie danych osobowych oraz danych ważnej karty kredytowej lub opłacenie rezerwacji poprzez PayU lub portal rezerwacyjny.
 3. Podstawą do zameldowania Najemcy jest okazanie Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 4. Wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi na rzecz Najemcy, który:
  • nie udostępni do wglądu ważnego dowodu tożsamości.
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
 5. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu Wynajmujący może udostępnić miejsce na przechowywanie bagażu.
 6. Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci poniżej 13 r.ż. muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 7. Każdorazowo wraz z wydaniem kluczy do apartamentu Najemcy, Najemca oraz Wynajmujący lub jego przedstawiciel sporządzają protokół przekazania apartamentu, co ma miejsce także po zdaniu kluczy przez Najemcę przy wymeldowaniu. O ile sprawdzenie apartamentu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe, Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w okresie do 3 dni od wyjazdu Najemcy, z której to czynności zostanie sporządzony jednostronny protokół, który następnie zostanie udostępniony Najemcy, po zgłoszeniu przez niego takiego żądania na adres mailowy Wynajmującego: apartamenty@strzelecka34.pl .
 8. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, Wynajmujący nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.
 9. Zakwaterowanie i odbiór kluczy do Apartamentu odbywa się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego bądź jego przedstawiciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość oraz czy Apartament odpowiada wybranej ofercie ze strony internetowej Apartamenty Strzelecka 34.
 10. Zakończenie pobytu i zdanie apartamentu, w tym zwrot kluczy następuje do godz. 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 11. Z chwilą zwrotu kluczy do apartamentu następuje dla Najemcy faktyczne wykwaterowanie. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Apartamentu, o których mowa w regulaminie skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Apartamencie według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.

3.
Wynagrodzenie i inne opłaty

 1. Wysokość opłaty za wynajem apartamentu jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po złożeniu zapytania rezerwacyjnego
 2. Opłata, o której mowa w regulaminie, wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej oraz przy potwierdzeniu rezerwacji zawiera podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 3. Płatność za pobyt dokonywana jest w momencie rezerwacji wyłącznie w drodze bezgotówkowej. Najemca ponosi ewentualne dodatkowe koszty związane z opłatą serwisową za wykonanie płatności. Za dokonanie wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. Brak jednoczesnego dokonania opłaty rezerwacyjnej wraz ze zgłoszeniem rezerwacji jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

4.
Rezygnacja z rezerwacji

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Wynajmującego na co najmniej 48 godzin przed planowanym przyjazdem. Wówczas Wynajmujący zwraca Najemcy całą opłatę rezerwacyjną. O zwrot opłaty należy zwrócić się mailowo na adres: apartamenty@strzelecka34.pl (podając Imię, Nazwisko, adres, numer rezerwacji oraz numer konta na który pieniądze mają zostać zwrócone). Zwrot opłaty nastąpi w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia takiego żądania.
 2. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie lub niepojawienia się w apartamencie, pobrana kwota za rezerwację nie podlega zwrotowi.

5.
Zabezpieczenie apartamentu

 1. Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumie się zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu. Należy także starannie przechowywać klucze, tak by nie miały do nich dostępu osoby trzecie. Zakazuje się wynoszenia z apartamentu znajdujących się w nim rzeczy należących do Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. Na terenie obiektu Apartamenty Strzelecka 34 obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 06:00. Zabrania się wszelkich zachowań zakłócających wypoczynek mieszkańców w trakcie trwania ciszy nocnej.
 3. Nie można udostępniać ani przekazywać apartamentu osobom trzecim. Z apartamentu może korzystać uzgodniona z Wynajmującym liczba osób, jednak nie większa niż wskazana w ofercie dla poszczególnych apartamentów.
 4. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu
 6. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania wynajmowanego apartamentu w należytym stanie.
 7. Przekazanie kluczy Najemcy jak i ich zwrot mogą odbyć się jedynie na terenie obiektu Apartamenty Strzelecka 34.
 8. Na terenie obiektu Apartamenty Strzelecka 34 obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz innych używek. Za nieprzestrzeganie tego zakazu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 złotych, przy czym jeśli naruszenie powyższego zakazu wyrządzi szkodę po stronie Wynajmującego przewyższającą wartość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania w pełnej wysokości, ponad ustaloną karę umowną.
 9. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu Apartamenty Strzelecka 34 przez Najemcę zwierząt bez wyraźnej zgody Wynajmującego.
 10. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą gościnnie przebywać w nim od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 11. Za dodatkowe osoby znajdujące się w wynajmowanym apartamencie przez Najemcę po godzinie 22:00, będzie naliczana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Wynajmujący oraz obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego apartamentu przez Wynajmującego pozostawia się Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Najemcy i przebywających osób, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, lub w przypadku niestosowania się Najemcy i przebywających osób do niniejszego regulaminu, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Najemcy z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za niewykorzystany czas najmu.
 13. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w apartamencie nie podlega zwrotowi w żadnej części.

6.
Prawa i obowiązki

 1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Najemcy, które zostały uszkodzone lub pozostawione przez Najemcę w apartamencie podczas pobytu i po jego opuszczeniu.
 3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o wszelkich zniszczeniach i szkodach niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Najemcy.
 5. Najemca obciążony jest pełną odpowiedzialnością za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, które powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody wyrządzone przez Najemcę zostaną naprawione przez Wynajmującego na koszt Najemcy.
 6. Najemca zobowiązuje się nie przekazywać/udostępniać apartamentu/nieruchomości osobom trzecim ani w okresie jego pobytu w apartamencie, ani tym bardziej po jego zakończeniu.
 7. W okresie trwania najmu do przebywania w apartamencie upoważnione są jedynie osoby zgłoszone w karcie meldunkowej.
 8. W przypadku uszkodzenia apartamentu w sposób uniemożliwiający jego wynajmowanie kolejnym najemcom, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy, który odpowiadał za wynajem apartament kosztami niezrealizowanych rezerwacji w czasie usuwania wynikłej z jego winy szkody.
 9. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
 10. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do przydzielenia Najemcy innego apartamentu o podobnym standardzie i zbliżonej lokalizacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego wybrane przez Najemcę apartament nie będzie dostępny. W przypadku braku wolnych apartamentów Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.
 11. Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w wynajmowanym apartamencie oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, sygnału tv, sygnału internetowego itp.
 13. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z apartamentu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu cywilnego.
 14. Przedmioty pozostawione przez Najemcę po ustaniu stosunku najmu będą odesłane (na jego wyraźną prośbę) na jego koszt pod wskazany adres. Rzeczy pozostawione w lodówce będą wyrzucane.

7.
Warunki korzystania z apartamentu

 1. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Wynajmujący zastrzega, iż ma prawo nałożyć na Najemcę karę w wysokości 2500 PLN oraz natychmiast usunąć Najemcę z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za niewykorzystany czas najmu. Najemca i osoby trzecie zaproszone do apartamentu przez Najemcę, odpowiadają za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu, jak i budynku.
 2. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia przez Najemcę kluczy lub karty do apartamentu wydanych w dniu przekazania apartamentu, Wynajmujący, zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami ich wymiany.
 3. Najemcy zabrania się wymieniania zamków oraz samodzielnego dorabiania kluczy do apartamentu. Istnieje możliwość otrzymania większej ilości kompletów kluczy, jednak musi to wynikać z liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w apartamencie podczas rezerwacji.
 4. Najemca nie ma prawa wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 5. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i smażenia ryb.
 6. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie przekazania apartamentu przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Najmującego.
 8. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu Wynajmującego w stanie niepogorszonym.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w wynajmowanym apartamencie nie wolno Najemcy używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

8.
Ogólne przepisy porządkowe

 1. Najemca wynajmujący apartament zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, gdzie znajduje się apartament.
 2. Najemca zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.
 4. Zabrania się Najemcy nadmiernego hałasowania na terenie apartamentu i w częściach wspólnych obiektu, w którym się znajdują, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają spokój pozostałych lokatorów innych apartamentów.

9.
Postanowienia dodatkowe

 1. Najemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszelkich sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem: 732 431 818 lub 663 518 625.
 2. Wynajmujący dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoim Najemcom komfortowy i niezakłócony pobyt w udostępnianych przez siebie apartamentach. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działań oraz wykonywania zobowiązań Wynajmującego powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu lub zauważeniu, aby umożliwić Wynajmującemu podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu.
 3. Wynajmujący oświadcza, że w ramach swojej działalności stara się udostępniać jak najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje na temat stanu faktycznego apartamentów jak również ich wyposażenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w stanie apartamentów i ich wyposażenia w stosunku do zdjęć zamieszczonych na stronach internetowych Wynajmującego.
 4. Rezerwacji w ramach wynajmu apartamentu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mogące wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamentach jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego.

10.
Procedura reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje prosimy składać droga mailową na adres: apartamenty@strzelecka34.pl
 2. Wynajmujący ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia także poprzez wiadomość mailową na adres, z którego reklamacja została wysłana
Życzymy udanego pobytu.